නිෂ්පාදන

  • Calcium Bentonite

    කැල්සියම් බෙන්ටොනයිට්

    Ca-Bentonite හි ෆෙල්ඩ්ස්පාර්, ක්වාර්ට්ස්, බෙඩයිට්, කැල්සයිට් සහ පයිරොක්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. ප්‍රධාන රසායනික සංරචක වන්නේ SiO2, Al2O3 සහ Fe2O3, MgO, Cao, K2O, Na2O සහ TiO2 කුඩා ප්‍රමාණයක්.