නිෂ්පාදන

  • Mica

    මයිකා

    මයිකා ලෝපස් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් බයෝටයිට්, ෆ්ලොගෝපයිට්, මස්කොවයිට්, ලෙපිඩොලයිට්, සෙරිසයිට්, ක්ලෝරයිටයිට්, ෆෙරෝ ලෙපිඩොලයිට් යනාදිය ඇතුළත් වන අතර ප්ලේසර් යනු මයිකා සහ ක්වාර්ට්ස් මිශ්‍ර ඛනිජයකි. කර්මාන්තයේ වැඩිපුරම භාවිතා වන ඛනිජ ලවණ වන්නේ මස්කොවයිට් සහ ෆ්ලොගෝපයිට් ය. ලෙපිඩොලයිට් යනු ලිතියම් නිස්සාරණය සඳහා වැදගත් ඛනිජ අමුද්‍රව්‍යයකි.