නිෂ්පාදන

  • Tourmaline Ball

    ටුවර්මලයින් බෝල

    ටුවර්මැලයින් සෙරම්සයිට්, ටුවර්මලයින් ඛනිජකරණය කළ බෝල සහ ටුවර්මැලයින් සෙරමික් බෝල ලෙසද හැඳින්වෙන ටුවර්මැලයින් බෝලය, ටුවර්මැලයින්, උසස් තත්ත්වයේ මැටි සහ අනෙකුත් මූලික ද්‍රව්‍ය සින්ටර් කිරීම මගින් ලබා ගන්නා නව වර්ගයේ ද්‍රව්‍යයකි.