නිෂ්පාදන

  • Vermiculite Flake

    වර්මිකුලයිට් ෆ්ලේක්

    වර්මිකුලයිට් නළය යනු වර්මිකුලයිට් අමු ලෝපස් වල නම සහ පුළුල් නොකළ වර්මිකුලයිට් වල සාමාන්‍ය නමයි. වර්මිකුලයිට් හෑරූ පසු, අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු ලබන අතර, වර්මිකුලයිට් මතුපිට සුදුමැලි වේ. එම නිසා එය වර්මියුලයිට් ෆ්ලෙක් ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය අමු ලෝපස් වර්මිකුලයිට්, අමු වර්මිකුලයිට්, අමු වර්මිකුලයිට්, විස්තාරණය නොකළ වර්මිකුලයිට් සහ පෙණ නඟින ලද වර්මිකුලයිට් ලෙසද හැඳින්වේ.