නිෂ්පාදන

  • Graphite Flake

    මිනිරන් පිටි

    අයදුම්පත: රන් පතිකාරක කර්මාන්තය සඳහා උසස් පරාවර්තක සහ ආෙල්පනවල ෆ්ලේක් මිනිරන් බහුලව භාවිතා වන අතර, ආලේපනයේ ක්‍රියාකාරී පිරවුම ලෙස, ෆ්ලේක් මිනිරන් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ප්‍රති-ප්‍රතිරෝධක ආලේපන, ගිනි ආරක්ෂණ ආලේපන සහ සන්නායක ආලේපන සඳහා ය.