නිෂ්පාදන

  • Maifan Stone Ball

    මයිෆාන් ගල් බෝලය

    යෙදුම: වෛද්‍ය හා සෞඛ්‍ය සේවා, ආහාර සෞඛ්‍ය සේවා, පාරිසරික ආරක්ෂාව, ජලයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ බීම, බීර සෑදීම, medicine ෂධ, ඩියෝඩ්‍රන්ට්, බෝග හා මල් වගාව, කුකුළු අභිජනනය, ජලජීවී වගාව සහ වෙනත් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ.