නිෂ්පාදන

 • Tourmaline Rough

  ටුවර්මලයින් රළු

  අයදුම්පත

  1. ඉහළ පිරිසිදු ටුවර්මැලයින් යනු මාල මාලය සහ වෙනත් ආභරණ බවට පත් කළ හැකි බයිජෝ ය.

  2. ජලය සහ වාතය සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ ද්‍රව්‍ය.

  3. වර්ධනය වන භෝග කාලය කෙටි කිරීම සඳහා ටුවර්මැලයින් කෘෂිකර්මාන්තයේ භාවිතා කළ හැකිය.