නිෂ්පාදන

  • Salt Lamp

    ලුණු ලාම්පුව

    ලුණු ලාම්පුව (ලුණු ආලෝකය) අතින් ස්වභාවික ස් stal ටික ලුණු ලෝපස් වලින් සාදා ඇත. මධ්යය කුහරය, බල්බය තබා ඇති අතර පහළ ආසනය ලුණු ලාම්පුව සෑදීම සඳහා සවි කර ඇත. ලුණු ලාම්පුව ඇතුළත බල්බය රත් කිරීමෙන් negative ණ අයන ජනනය කරයි.