නිෂ්පාදන

 • Color Sand

  වර්ණ වැලි

  අයදුම්පත

  ගොඩනැගිලි අලංකරණය, ටෙරාසෝ සමස්ථ, සැබෑ ගල් තීන්ත, වර්ණ වැලි තීන්ත ආදිය සඳහා ස්වාභාවික වර්ණ වැලි භාවිතා කළ හැකිය.

  කිරිගරු ,, බිම් ටයිල්, සෙරමික් ටයිල් සහ සැරසිලි සඳහා සනීපාරක්ෂක උපකරණ ආදිය සෑදීම සඳහා ස්වාභාවික වර්ණ වැලි භාවිතා කළ හැකිය.

  සායම් කරන ලද වැලි සෑදී ඇත්තේ වැලි බෝතල් පින්තාරු කිරීම, වැලි පින්තාරු කිරීම, බාලාංශ ක්‍රීඩා පිටිය සහ යනාදිය සඳහා ය.