නිෂ්පාදන

  • Salt brick

    ලුණු ගඩොල්

    ලුණු ගඩොල් ලුණු චිකිත්සක කාමරයේ බිම සහ බිත්තිය, ලාම්පු තව් සහ කෙළවරේ සැරසිලි ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එය ලුණු ලාම්පු සහ උණුසුම් ඇසුරුම පිරවුමක් ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය.