නිෂ්පාදන

  • Sodium Bentonite

    සෝඩියම් බෙන්ටොනයිට්

    බෙන්ටොනයිට් යනු එහි විශේෂ ගුණාංග නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් මොන්ට්මොරිලෝනයිට් වලින් සමන්විත මැටි ලෝපස් වර්ගයකි. උදා: ඉදිමීම, සුසංයෝගය, adsorption, උත්ප්‍රේරණය, තික්සොට්‍රොපි, අත්හිටුවීම, කැටායන හුවමාරුව යනාදිය.

    PH අගය 8.9-10