නිෂ්පාදන

  • Tourmaline Powder

    ටුවර්මලයින් පවුඩර්

    ටුවර්මාලයින්ට පීසෝ ඉලෙක්ට්‍රික්, පයිරෝ ඉලෙක්ට්‍රික්, දුරස්ථ අධෝරක්ත කිරණ සහ negative ණ අයන මුදා හැරීම වැනි අද්විතීය ගුණාංග ඇත. පාරිසරික ආරක්ෂාව, ඉලෙක්ට්‍රොනික්, වෛද්‍ය විද්‍යාව, රසායනික කර්මාන්තය, ආලෝක කර්මාන්තය, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල භාවිතා වන විවිධාකාර ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භෞතික හෝ රසායනික ක්‍රම මගින් එය වෙනත් ද්‍රව්‍ය සමඟ සංයුක්ත කළ හැකිය.