නිෂ්පාදන

  • Cenosphere

    සෙනෝස්පියර්

    සෙනෝස්ෆියර් (පාවෙන පබළු) යනු ජල මතුපිට පාවී යා හැකි පියාඹන අළු කුහරයකි. එය අළු සුදු, සිහින් සහ සැහැල්ලු බරකින් යුත් කුහරයකි. එහි පරිමාවේ බර 720kg / m3 (බර බර), 418.8kg / m3 (සැහැල්ලු බර), අංශු විශාලත්වය 0.1mm පමණ වේ, එහි මතුපිට සංවෘත හා සිනිඳුයි, එහි තාප සන්නායකතාවය කුඩා වන අතර එහි ගිනි ප්‍රතිරෝධය ≥ 1610 is වේ. එය සැහැල්ලු වාත්තු ද්‍රව්‍ය හා තෙල් කැණීම් සඳහා බහුලව භාවිතා වන පරාවර්තක ද්‍රව්‍යයක් වන හොඳ උෂ්ණත්වයකි.